Từ ngày 22/05/2024 hệ thống sẽ chuyển sang tên miền mới https://bandodulich.tiengiang.gov.vn, hệ thống sẽ chuyển trang sau 10 giây...